PTTK Oddział im. J. Głowackiego w Starachowicach

Zapraszamy Naszych członków na

Walny Zjazd PTTK 2022
Kampania Sprawozdawczo-Wyborcza przed XX Walnym Zjazd PTTK

Pierwszy Termin 17.09.2022 godzina 11:00
Drugi termin 17.09.2022 godzina 11:30

Adres:

inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
Budynek Odlewnie Polskie S.A.

Planowany porządek obrad:

  • Sprawozdanie Finansowe za lata 2017-2022.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  • Głosowanie jawne za przyjęciem Sprawozdania Finansowego i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  • Głosowanie za przyjęciem Absolutorium.
  • Wybory do nowego Zarządu Oddziału, oraz Komisji rewizyjnej.
  • Wybory delegata na XX Walny Zjazd PTTK.
  • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej
  • Uchwała w sprawie przyjęcia jako obowiązującego Statutu PTTK
  • Wolne wnioski i dyskusja.